PR - MARKETING

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động PR-Marketing theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn & giám sát của lãnh đạo
- Thực hiện các hoạt động PR-Marketing theo kế hoạch đã được duyệt 
- Biên tập thông báo, thông cáo báo chí, tin & bài
- Triển khai thực hiện các kế hoạch PR-Marketing
- Xây dựng kế hoạch PR Marketing và kế hoạch triển khai các hoạt động PR Marketing tại Facebook và Website
- Xây dựng kế hoạch PR truyền thông nội bộ và thực hiện các công việc truyền thông nội bộ.
- Phối hợp và hỗ trợ thực hiện công việc của Chuyên viên Marketing, Tổ PR - Marketing và thực hiện những việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.
- Tổng hợp & báo cáo hoạt động Marketing đã thực hiện khi có yêu cầu.
- Thiết lập mối quan hệ với cơ quan truyền thông báo đài, các tổ chức bên ngoài.
- Để xuất cho ban Lãnh đạo các công cụ, chiến lược Marketing cập nhật, mới theo xu hướng chung.
- Thực hiện các công việc khác của phòng theo sự phân công của lãnh đạo.
- Thực hiện và báo cáo các công việc do Giám đốc/Trưởng phòng marketing phân công.
 

JOB DESCRIPTION

- Responsible for implementing PR-Marketing activities as planned under the guidance and supervision of the leader
- Implementing PR-Marketing activities according to the approved plan
- Editing of announcements, press releases, news & articles
- Implement the PR-Marketing plan
- Develop a PR Marketing plan and plan to deploy PR and marketing activities at Facebook and Website
- Development of internal communication PR plan and implementation of internal communication.
- Coordinate and support the work of Marketing Specialist, PR - Marketing Team and perform other tasks as assigned by the Leaders.
- Synthesis & reporting on marketing activities made upon request.
- Establish relationships with the media, outside organizations.
- To send to the management board tools, marketing strategies updated, the new trend.
- Perform other tasks of the department as assigned by the leader.
- Make and report the work assigned by the Director / Marketing Manager
 

CONTACT 

Mail : Huyphan@thaicong.com   -   Hotline : 028.39.989.818  -  Web : thaicong.com
Add : 215 Nguyen Van Huong  -  Thao Dien  -  Dist.2  -  TP.HCM